Znaki specjalne

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak wklepać na stronę znaczek copyright (©) albo ułamek ¾? W poniższej tabelce znajdziesz symbole, których nie ma na zwykłej klawiaturze.

Numer Nazwa Opis Efekt
" " Cudzysłów prosty "
& & Angielski znak "and" &
&#60; &lt; Znak mniejszości <
&#62; &gt; Znak większości >
&#160; &nbsp; Twarda spacja  
&#161; &iexcl; Odwrócony wykrzyknik ¡
&#162; &cent; Cent ¢
&#163; &pound; Funt szterling £
&#164; &curren; Ogólny symbol waluty ¤
&#165; &yen; Jen ¥
&#166; &brvbar; Przerwana linia pionowa ¦
&#167; &sect; Znak paragrafu lub sekcji §
&#168; &uml; Umlaut lub diereza ¨
&#169; &copy; Copyright - znak praw autorskich ©
&#170; &ordf; Liczebnik porządkowy żeński ª
&#171; &laquo; Lewy cudzysłów ostrokątny «
&#172; &not; Znak negacji ¬
&#173; &shy; Łącznik opcjonalny ­
&#174; &reg; Zastrzeżony znak towarowy ®
&#175; &macr; Kreska górna ¯
&#176; &deg; Znak stopnia °
&#177; &plusmn; Plus-minus ±
&#178; &sup2; 2 w indeksie górnym ²
&#179; &sup3; 3 w indeksie górnym ³
&#180; &acute; Akcent silny ´
&#181; &micro; Grecka litera mi µ
&#182; &para; Znak akapitu
&#183; &middot; Punkt środkowy ·
&#184; &cedil; Cedilla ¸
&#185; &sup1; 1 w indeksie górnym ¹
&#186; &ordm; Liczebnik porządkowy męski º
&#187; &raquo; Prawy cudzysłów ostrokątny »
&#188; &frac14; Ułamek jedna czwarta ¼
&#189; &frac12; Ułamek jedna druga ½
&#190; &frac34; Ułamek trzy czwarte ¾
&#191; &iquest; Odwrócony znak zapytania ¿
&#192; &Agrave; A z akcentem słabym À
&#193; &Aacute; A z akcentem silnym Á
&#194; &Acirc; A z daszkiem Â
&#195; &Atilde; A z tyldą Ã
&#196; &Auml; A z dierezą Ä
&#197; &Aring; A z kółkiem Å
&#198; &AElig; Ligatura AE Æ
&#199; &Ccedil; C z cedillą Ç
&#200; &Egrave; E z akcentem słabym È
&#201; &Eacute; E z akcentem mocnym É
&#202; &Ecirc; E z daszkiem Ê
&#203; &Euml; E z umlautem Ë
&#204; &Igrave; I z akcentem słabym Ì
&#205; &Iacute; I z akcentem mocnym Í
&#206; &Icirc; I z daszkiem Î
&#207; &Iuml; I z umlautem Ï
&#208; &ETH; Islandzkie eth Ð
&#209; &Ntilde; N z tyldą Ñ
&#210; &Ograve; O z akcentem słabym Ò
&#211; &Oacute; O z akcentem mocnym ó
&#212; &Ocirc; O z daszkiem Ô
&#213; &Otilde; O z tyldą Õ
&#214; &Ouml; O z umlautem Ö
&#215; &times; Znak iloczynu ×
&#216; &Oslash; O z przekreśleniem Ø
&#217; &Ugrave U z akcentem słabym Ù
&#218; &Uacute; U z akcentem mocnym Ú
&#219; &Ucirc; U z daszkiem Û
&#220; &Uuml; U z umlautem Ü
&#221; &Yacute; Y z akcentem mocnym Ý
&#222; &THORN; Islandzkie thorn Þ
&#223; &szlig; Niemiecka ligatura scharfes s ß
&#224; &agrave; a z akcentem słabym à
&#225; &aacute; a z akcentem mocnym á
&#226; &acirc; a z daszkiem â
&#227; &atilde; a z tyldą ã
&#228; &auml a z umlautem ä
&#229; &aring; a z kółkiem å
&#230; &aelig; Ligatura ae æ
&#231; &ccedil; c z cedillą ç
&#232; &egrave; e z akcentem słabym è
&#233; &eacute; e z akcentem mocnym é
&#234; &ecirc; e z daszkiem ê
&#235; &euml; e z umlautem ë
&#236; &igrave; i z akcentem słabym ì
&#237; &iacute; i z akcentem mocnym í
&#238; &icirc; i z daszkiem î
&#239; &iuml; i z umlautem ï
&#240; &eth; Małe islandzkie eth ð
&#241; &ntilde; n z tyldą ñ
&#242; &ograve; o z akcentem słabym ò
&#243; &oacute; o z akcentem mocnym ó
&#244; &ocirc; o z daszkiem ô
&#245; &otilde; o z tyldą õ
&#246; &ouml; o z umlautem ö
&#247; &divide; Znak ilorazu ÷
&#248; &oslash; o z przekreśleniem ø
&#249; &ugrave; u z akcentem słabym ù
&#250; &uacute; u z akcentem mocnym ú
&#251; &ucirc; u z daszkiem û
&#252; &uuml; u z umlautem ü
&#253; &yacute; y z akcentem słabym ý
&#254; &thorn; Małe islandzkie thorn þ
&#255; &yuml; y z umlautem ÿ
&#338; &OElig; Duża łacińska ligatura OE Œ
&#339; &oelig; Mała łacińska ligatura oe œ
&#352; &Scaron; S z odwróconym daszkiem Š
&#353; &scaron; s z odwróconym daszkiem š
&#376; &Yuml; Y z umlautem Ÿ
&#710; &circ; Akcent cyrkumfleksowy - daszek ˆ
&#732; &tilde; Tylda ˜
&#8211; &ndash; Półpauza
&#8212; &mdash; Pauza - myślnik
&#8216; &lsquo; Lewy apostrof drukarski
&#8217; &rsquo; Prawy apostrof drukarski
&#8218; &sbquo; Przecinek
&#8220; &ldquo; Lewy cudzysłów
&#8221; &rdquo; Prawy cudzysłów
&#8222; &bdquo; Dolny prawy cudzysłów
&#8224; &dagger; Znak krzyża
&#8225; &Dagger; Znak podwójnego krzyża
&#8226; &bull; Kropka
&#8230; &hellip; Wielokropek
&#8240; &permil; Promil
&#8242; &prime; Minuty, stopy
&#8243; &Prime; Sekundy, cale
&#8249; &lsaquo;
&#8250; &rsaquo;
&#8254; &oline; Nadkreślenie
&#8260; &frasl; Ukośnik ułamkowy
&#8364; &euro; Znak euro
&#8482; &trade; Znak handlowy